0474427500

1-chōme-16-1 Shinkamagaya, Kamagaya, Chiba 273-0107, Japan